Ознака: ад за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор